تحصیل در قبرس

برای ورود به دانشگاه های دولتی قبرس، امتحان ورودی اختصاصی را خود دانشگاه ها برگزار می كنند. دانشگاه ها و كالج های خصوصی شرايط سهل تری برای پذيرش دانشجو دارند. تحصيل در دانشگاه ها و كالج های اين كشور بر مبنای نظام واحدی است و در دوره Master و.Ph.D به همراه واحدهای تحصيلی، بايد پايان نامه پژوهشی نيز ارائه شود. وزارت تحصيلات عاليه قبرس توسط شورای SEKAP (تأييديه) وKYSATS كنترل علمی مراكز علمی را انجام می دهد و تأييديه صادر می كند. بخش يونانی نشين قبرس تنها يك دانشگاه و چند كالج بزرگ و چندين كالج كوچك دارد. بخش ترك نشين قبرس از لحاظ سطح زندگی پايينتر است، اما با كمك های دولت تركيه دانشگاه های خوبی راه انداخته است. دراين بخش، دانشگاه ها از YÖK (وزارت آموزش عالی تركيه) تأييديه دريافت میكنند. زبان تحصيل در دانشگاه های اين كشور (يونانی نشين و ترك نشين) انگليسی است و تنها استثنا دانشگاه قبرس است كه زبان رسمی آن يونانی است.

دوره های تحصیلی

1. مدارك تحصیلی Certificate: بیانگر تحصيل در دانشگاه بعد از اتمام دوره دبيرستان است كه هدف از آن ارائه آموزشهاي لازم به افراد براي حضور در جامعه و انجام كار است.

Diploma . 2: شامل 2 سال تحصیل بعداز اتمام دوره دبیرستان است.

Higher Diploma . 3: شامل 3 سال تحصیل بعد از اتمام دوره دبیرستان است.

4 . Bachelor: شامل 4 سال تحصيل بعد از اتمام دوره دبيرستان است.

Master .5: شامل 2 سال تحصيل بعد از دوره Bachelor است.

Ph.D. 6: شامل 3 الی 4 سال تحصيل بعد از اتمام دوره Master است.

TOPنحوه ارزشیابی مدارک

1. مدارك Diploma and Higher Diploma و دوره های دو الی سه ساله از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی گروه 1 و 2، "كاردانی" ارزشيابی می شود.

2. مدارک Bachelor از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی گروه 1 و 2، "كارشناسی" ارزشيابی می شود.

3. مدارك Master از دانشگاههاي گروه يك، "كارشناسي ارشد" ارزشيابی می شود.

4. مدارك .Ph.D از دانشگاه های گروه يك در صورت ارائه يك مقاله علمی در نشريات معتبر بين المللی غير محلی، "دكترا" ارزشيابی می شود.

TOPدانشگاه های قبرس

دانشگاه های قبرس که مورد تایید وزارت علوم ایران هستند عبارتند از:

الف) دانشگاه های گروه يك برای كليه دوره های تحصيلی و ارائه مقاله علمی برای سطح دكترا (.Ph.D)

1. University of Cyprus
Eastern Mediterranean University .2

ب) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كه مدارک آنها تا سطح كارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشيابی است.

European University .1

ج) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی گروه سه، كه تا سطح كارشناسی ارزشيابی می شود.

Near East University .1
Girne American University .2
Inter College .3
Cyprus College .4
European University of Lefke .5
Cyprus International University .6
University of Nicosia .7
The Philips College .8

منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

ساير سايتهای مرتبط